Please upgrade your browser

Warunki świadczenia usługi – usługa SMS MT

§ 1 Postanowienia ogólne1.Niniejsze Warunki świadczenia usługi (zwane dalej „Warunkami świadczenia usługi”) zawierają ogólne postanowienia i warunki korzystania z płatnej usługi Premium SMS MT (zwanej dalej „Usługą”) oferowanej klientom za pośrednictwem kanałów sprzedaży (np. prasa, Internet, telewizja i WAP) przez spółkę Lazy Bones LTD 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943) zarejestrowaną przy Izbie Handlowej miasta 37 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943) (zwaną dalej „Lazy Bones LTD”).

2. Usługa jest dostępna dla użytkowników telefonów komórkowych i innych urządzeń o odpowiednich funkcjach. Użytkownicy powinni posiadać wyraźną zgodę właściciela lub posiadacza konta. Usługa jest dostępna dla użytkowników sieci GSM PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp.z o.o., P4 Sp. z o.o., T -Mobile Polska S.A, którzy zamieszkują w Polsce.

3. Poniższe określenia mają w niniejszych Warunkach świadczenia usługi następujące znaczenie: GSM - (Global System for Mobile Communications) - system mobilnej telekomunikacji cyfrowej; SMS - (short messaging system), system krótkich wiadomości tekstowych przesyłanych z lub na urządzenie mobilne użytkownika; Premium SMS MT – wiadomości SMS przesyłane do użytkownika stosownie do złożonego przez niego zamówienia, zgodnie z postanowieniami i warunkami mającymi zastosowanie wobec subskrybowanych Usług, które mogą obejmować wiadomości tekstowe i serwisowe oraz treści zamówione w ramach Usługi, za które naliczane zostają opłaty według stawek za Usługę SMS MT; produkty multimedialne – produkty (m.in. cyfrowe, np. dzwonki, tapety, gry etc.) dostępne w serwisie i oferowane przez Lazy Bones LTD. w ramach usługi SMS Premium SMS MT, przeznaczone do telefonów komórkowych GSM i innych urządzeń o odpowiednich funkcjach; Usługa „Premium SMS MT” – interaktywny serwis zapewniający produkty multimedialne, dostępne dla użytkowników sieci operatorów GSM w ramach usługi Premium SMS MT. łącze WAP – łącze do strony WAP (Wireless Application Protocol), z której użytkownik może pobrać produkt multimedialny zamówiony zgodnie z umową abonamentową.

4. Dowolna osoba (zwana Użytkownikiem), która zobowiązuje się korzystać z Usługi i aktywuje ją przesyłając wiadomość SMS o określonej treści na numer wskazany na stronie internetowej lub w inny sposób przekazany Użytkownikowi, wyraźnie potwierdza i akceptuje niniejsze Warunki, jak również inne mające zastosowanie postanowienia i warunki podane do wiadomości Użytkownika.

§ 2 Korzystanie z usługi1.Celem aktywowania Usługi na odpowiedni numer Usługi (określony poniżej) za pośrednictwem wiadomości SMS przesłać należy wiadomość tekstową określoną poniżej (za wiadomości tekstowe/WAP/GPRS/UMTS pobierane mogą być odrębne opłaty ustalone przez operatora sieci GSM):

1.1Opis Usługi Nazwa Usługi Freshiuz

Numer Usługi: 60568 Wiadomość tekstowa aktywująca Usługę: TOP Po wykupieniu subskrypcji w usłudze gamobila otrzymasz pierwszy opłacony element.

2. W przypadku Usługi wprowadzanej na rynek na drodze promocji wszyscy abonenci przystępujący do Usługi w Okresie promocji (określonym w Warunkach konkursu) mają szansę wygrać nagrody ogłoszone na stronie internetowej. Za udział w konkursie nie są pobierane dodatkowe opłaty. Stosowne postanowienia i warunki promocji

3.Koszt Usługi. Za każdą otrzymaną wiadomość Premium SMS MT pobierane są następujące opłaty: Numer Usługi: 60568

Nazwa Usługi: Freshiuz

Cena netto w PLN: 5

Cena brutto w PLN: 6,15

Częstotliwość: 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek o godz. 09:00)

4. Subskrybując Usługę użytkownik potwierdza, iż przeczytał i akceptuje wszystkie postanowienia i warunki mające zastosowanie wobec Usługi oraz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości Premium SMS MT z częstotliwością i za cenę mającymi zastosowanie wobec zamówionej Usługi (określonymi poniżej).

5. Wyłączenie Usługi. Użytkownik, który aktywował Usługę zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami i warunkami pozostaje jej abonentem do czasu wyłączenia Usługi. Celem wyłączenia usługi na jej numer należy przesłać wiadomość SMS o treści STOP (za wiadomości tekstowe/WAP/GPRS/UMTS pobierane mogą być odrębne opłaty ustalone przez operatora sieci GSM).

6. Celem umożliwienia korzystania z Usługi telefon należy włączyć we wskazanym czasie przesyłania wiadomości Premium SMS MT, zaś w przypadku użytkowników telefonów na kartę – zapewnić odpowiednią ilość środków na koncie.

7. Opłaty za korzystanie z Usługi doliczane są przez operatora sieci GSM do rachunku telefonicznego lub potrącane z przepłaconej kwoty na rachunku.

8. Wiadomości przesyłane celem włączenia lub wyłączenia Usługi należy wysyłać wyłącznie z numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

9. Informacje publikowane w serwisach internetowych nie stanowią oferty sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) jakichkolwiek towarów lub usług prezentowanych na stronie internetowej poświęconej Usługom i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wynikających z zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowych sprzedaży towarów nie mają zastosowania.

10.Wszelkie treści oferowane w ramach Usług stanowią dzieło w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku w sprawie praw autorskich i pokrewnych (tekst skonsolidowany: Dziennik Ustaw z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) i jako takie podlegają ochronie na mocy powyższej Ustawy.

11.Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Usługi w granicach przepisów prawa obowiązujących w Polsce, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków świadczenia usług oraz innymi mającymi zastosowanie postanowieniami i warunkami. U żytkownicy nie mają prawa do: i) naruszania lub utrudniania możliwości korzystania z Usługi przez innych użytkowników; ii) naruszania praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności osób trzecich; iii) korzystania z Usługi w sposób mogący wpływać na prawidłowe funkcjonowanie oferowanych usług; iv) wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji produktów multimedialnych zakupionych za pośrednictwem Usługi; v) wykorzystywania produktów multimedialnych lub Usługi do celów innych niż użytek osobisty; vi) powielania i nadawania zakupionych produktów multimedialnych.

12.Skargi i pytania dotyczące Usługi można składać wysyłając wiadomość e-mail na adres: support@freshiuz.com.

Nazwa Usługi

Komenda aktywująca Usługę

Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

download

TOP

60568

STOP

3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek o godzinie 09:00§ 3 Odpowiedzialność1. Spółka Lazy Bones LTD oświadcza, iż zachowa ona należytej staranności celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług. Spółka Lazy Bones LTD nie udziela jednak jakichkolwiek gwarancji dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności, terminowości oraz działania usługi, treści, oprogramowania i stron internetowych. Spółka Lazy Bones LTD. nie gwarantuje, iż Usługa, treści, oprogramowanie i strony internetowe spełniać będą Państwa wymogi, a działanie Usługi, treści, oprogramowania i stron internetowych pozostanie ciągłe i wolne od błędów;

2. Spółka Lazy Bones LTD nie ma możliwości weryfikacji wiekowej i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Usług przez osoby niepełnoletnie bez wyraźnej zgody rodzica lub posiadacza konta.

3. Spółka Lazy Bones LTD nie ponosi również odpowiedzialności w żadnym z poniższych przypadków: i) nieprzewidziane problemy w funkcjonowaniu Usług lub inne problemy lub opóźnienia w funkcjonowaniu Usług, związane z jakością usług świadczonych przez operatorów sieci GSM, a także przypadki działania siły wyższej. W niniejszych Warunkach świadczenia usług siła wyższa oznaczać będzie w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, wyroki sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów bramek innych operatorów, awarie systemów operatorów sieci GSM oraz sieci internetowej. W przypadku zaistnienia siły wyższej spółka Lazy Bones LTD mieć będzie prawo do przesunięcia terminu świadczenia usług celem usunięcia przeszkód i przywrócenia stabilności systemu; ii) brak możliwości świadczenia Usługi lub wysłania informacji serwisowej w sytuacji, w której użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci lub telefon zostanie wyłączony przez zakończeniem przesyłania wiadomości; iii) szkody spowodowane przez nieprawidłowe korzystanie z Usługi; iv) przerwa w świadczeniu Usługi wynikająca z przyczyn technicznych, np. konserwacja, naprawa, wymiana urządzeń etc.; v) nieautoryzowane korzystanie z urządzeń mobilnych.

4. Spółka Lazy Bones LTD. ma prawo zaprzestać świadczenia usług w dowolnym terminie, według własnego uznania i bez wcześniejszego wypowiedzenia.

5. Spółka Lazy Bones LTD zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania użytkownikowi dostępu do niej w przypadku naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług, obowiązujących przepisów prawa lub ogólnie przyjętych standardów moralnych.

6. W zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa spółka Lazy Bones LTD. nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług i innych obowiązujących postanowień i warunków, obowiązujących przepisów prawa polskiego, przyjętych standardów moralnych i innych.

7. Usługa świadczona jest „bez gwarancji” i „w miarę dostępności” w czasie użytkowania; w zakresie dopuszczanym przez przepisy prawa spółka Lazy Bones LTD nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela jakichkolwiek gwarancji, jeśli ustawienia osobiste, informacje lub wiadomości nie zostaną zapisane (w terminie), zostaną usunięte lub dostarczone nieprawidłowo. Do korzystania z Usługi niezbędne są odpowiednie środki komunikacji mobilnej. Określone aplikacje bezprzewodowe są dostępne wyłącznie dla wybranych numerów telefonów komórkowych, niezależnie od spółki Lazy Bones LTD. Przed wykupieniem subskrypcji Użytkownik winien sprawdzić kompatybilność telefonu, zgodnie z częścią poświęconą jego kompatybilności na stronie internetowej Usługi.

8. Całkowita odpowiedzialność spółki Lazy Bones LTD. wobec użytkownika, umowna lub deliktowa, ograniczona jest do wysokości faktycznie poniesionych przez użytkownika opłat w związku z korzystaniem z Usługi.

§ 4 Postanowienia końcowe1.Spółka Lazy Bones zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszych Warunków świadczenia usług lub innych postanowień i warunków mogących mieć zastosowanie do świadczenia usług lub działania Usługi. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Usługi (www.freshiuz.com/pl) i wejdą w życie z dniem ich ogłoszenia.

2. W przypadku braku akceptacji zmian niniejszych Warunków świadczenia usług lub innych postanowień i warunków mających zastosowanie do Usługi, Usługę należy niezwłocznie wyłączyć.

3. Wszelkie spory dotyczące wprowadzenia w życie niniejszych Warunków świadczenia usług rozstrzygane będą przez sądy do tego właściwe.