Please upgrade your browser

Postanowienia i warunki ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego Freshiuz, będącego serwisem subskrypcyjnym, stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (‘Usługi’). Serwis (‘Serwis’) umożliwia dostęp do najlepszych treści i mobilnej rozrywki na telefon komórkowy.

  2. Organizatorem serwisu jest Lazy Bones LTD 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943. Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres www:freshiuz.com/pl, adres e-mail:support@freshiuz.com

  3. Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach, wynikających z Regulaminu bądź zamieszczonych na stronie www lub innych materiałach dotyczących Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Usług subskrypcji otrzymywania odpłatnych SMS-ów MT. Z Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych lub innych urządzeń posiadających aktywną kartę SIM w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY) lub Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), Android, Windows Phone i/lub iOS z zaznaczeniem ich wersji.

  4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  5. Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu Freshiuz powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

  6. Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu Freshiuzai świadczonych Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  7. Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).

  8. Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. V ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Lazy Bones BV, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.

  9. Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

  a SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

  b SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomość SMS, która zostaje wysłana do Użytkownika w określonych częstotliwościach, w wykonaniu złożonego wcześniej przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, a Użytkownik ponosi koszt otrzymania każdej takiej wiadomości.

  c Rejestracja – zamówienie (aktywacja) Usługi, poprzedzona uzyskaniem przez Użytkownika informacji o Serwisie i wyrażeniem odpowiednich zgód, w trybie opisanym w art. II poniżej, przy czym aktywacja Usługi następuje poprzez wpisanie na stronie WWW lub WAP promującej Serwis (dalej nazywaną ‘Stroną WWW lub WAP’) numeru telefonu Użytkownika (‘Numer MSISDN’) i potwierdzenie zamówienia poprzez wpisanie na Stronie WWW lub WAP kodu PIN otrzymanego na ten Numer MSISDN lub poprzez wysłanie SMSa na specjalny numer dostępowy, zgodnie z art. II ust. 1 Regulaminu.

  d Serwis lub Serwis Freshiuz– serwis subskrypcyjny, w ramach którego, do momentu dezaktywacji Serwisu przez Użytkownika, świadczone są Usługi polegające na odpłatnym dostarczaniu Użytkownikowi SMS-ów MT w określonych częstotliwościach oraz na zapewnieniu Użytkownikom możliwości cyklicznego otrzymywania określonych treści, dostępów do serwisu czy Obiektów Multimedialnych, określonych w art. I ust. 1 Regulaminu.

  e Obiekty Multimedialne - oznacza wszelkiego rodzaju treści cyfrowe o charakterze multimedialno-rozrywkowym, nie dostarczone na materialnym nośniku, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczące Obiektów Multimedialnych stosuje się odpowiednio do innych treści, jeśli są dostępne w ramach Serwisu zgodnie z art. I ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu bądź ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego jest możliwe za pośrednictwem unikalnego linku. Nie ma możliwości przenoszenia linku (Obiektu Multimedialnego) na inne urządzenia.

  f Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

  g WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.

  h Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępne są Usługi.  10. Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane/dostarczane na materialnym nośniku.

 2. REJESTRACJA i DOSTĘP DO SERWISU

  1. W celu skorzystania z Serwisu użytkownik powinien dokonać odpowiedniej Rejestracji, zgodnie z dokładną instrukcją zamieszczoną na Stronie WWW lub WAP. Aktywacja Serwisu następuje po potwierdzeniu przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i wyrażenia innych zgód, o których mowa w ust. 5 pkt. b) poniżej, z chwilą wpisania przez Użytkownika na Stronie WWW lub WAP odpowiedniego kodu PIN, otrzymanego przez Użytkownika na Numer MSISDN telefonu komórkowego Użytkownika podany przez niego na Stronie WWW lub WAP bądź poprzez wysłanie z telefonu (Numeru MSISDN Użytkownika) wiadomości SMS na wskazany na Stronie WWW lub WAP specjalny numer dostępowy, o podanej na Stronie WWW lub WAP treści.

  2. W ramach Serwisu Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości SMS MT w częstotliwości 60568 3 tygodniowo, w następujące dni tygodnia: poniedziałek, środę i piątekok. godz. 09.00. Częstotliwość otrzymywania SMS MT i związane z nimi opłaty będą również podane na Stronie WWW lub WAP. Koszt usługi to 6,15 zł brutto za każdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach usługi użytkownik otrzymuje maksymalnie 3 SMS/tydzień oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji.

  i.Nazwa usługi: Freshiuz

  ii.Numer Premium MT: 60568

  iii.Aktywacja Usługi: TOP

  v.Cena netto zł za trzy tygodnie w ramach subskrypcji: 5 zł

  vi.Cena brutto zł za subscripciju: 6,15 zł  3. Przy aktywacji Serwisów za pośrednictwem numeru dostępowego należy zwrócić uwagę na spację, która powinna zostać umieszczona pomiędzy słowem TOP a treścią komendy dla danego Serwisu, umieszczonej na Stronie WWW lub WAP.

  4. Wysłanie wiadomości na numer dostępowy wskazany na Stronie WWW lub WAP jest nieodpłatne.

  5. W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi na Stronie WWW lub WAP następujące informacje oraz możliwości: a. Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:

  i. głównych cech (przedmiotu) Serwisu i sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem,
  ii. oznaczenia Organizatora jako przedsiębiorcy,
  iii. wysokości opłat za każdy SMS MT otrzymywany w ramach Serwisu, częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT oraz łącznej wysokości opłat dla okresu miesięcznego, jak również informację o dodatkowych opłatach WAP, o których mowa w art. III ust. 4 poniżej,
  iv. czasu trwania umowy oraz możliwości rezygnacji z Serwisu w każdym czasie oraz bez dodatkowych opłat i sposobu jego dezaktywacji;


  b. Organizator poprosi Użytkownika o potwierdzenie, iż Użytkownik:

  i. zdaje sobie sprawę, że zamówienie Serwisu pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez rachunek telefonu komórkowego użytkownika;
  ii. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminemu organizatora i go wyraźnie akceptuje
  iii. wyraża zgodę za natychmiastowe rozpoczęcie / dostarczenie świadczenia przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy, w wyniku czego traci prawo do odstąpienia od umowy, które by mu w przeciwnym razie przysługiwało (Punkt IV);

  6. Po wyraźnym potwierdzeniu przez Użytkownika oświadczeń wskazanych w ust. 5 pkt. 2) powyżej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Użytkownik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS zawierającą: informację o koszcie danej subskrypcji Serwisu MT i częstotliwości otrzymywania płatnych wiadomości SMS MT, opis, jak zrezygnować z zamówionej subskrypcji oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis MT i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również pierwszą płatną wiadomość SMS MT w ramach subskrypcji, zawierającą treść Serwisu lub zawierającą link do strony WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.

  7. W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP.

  8. Od momentu zamówienia Serwisu, Użytkownik będzie otrzymywał w dniach i godzinach określonych w ust. 2 powyżej, aż do czasu dezaktywacji Serwisu, płatne wiadomości SMS MT zawierające zamówione treści lub link do strony WAP, skąd będzie mógł pobrać jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych 9. Dezaktywacji Serwisu można dokonać w każdym czasie wysyłając SMS o treści TOP STOP na numer specjalny wskazany na Stronie WWW lub WAP oraz w wiadomości SMS wysłanej do Użytkownika po aktywacji Serwisu.

 3. OPŁATY W SERWISIE Freshiuz

  Użytkownik obciążany jest opłatą za otrzymanie każdej wiadomości SMS MT wysłanej do niego w ramach Serwisu.

  a. Wiadomość SMS dezaktywująca Serwis może być wysłana wyłącznie z Numeru MSISDN Użytkownika, z którego został wysłany SMS aktywujący Serwis bądź który został podany na Stronie WWW lub WAP w ramach Rejestracji.

  b. Opłaty są pobierane przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty zależą od treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane taką umową.

  c. Opłata za Usługi nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Usługi wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Usługi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

 4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o udostępnianie Serwisu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin ten jet liczony od dnia zawarcia umowy.

  2. Jednakże, użytkownik traci przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
  a. Organizator nie dostarczył potwierdzenia zawarcia umowy o udostępnianie Serwisu na trwałym nośniku
  b. b. Użytkownik żąda natychmiastowego rozpoczęcia / dostarczenia świadczenia Serwisu treści cyfrowych przed upływem terminu 14 dni do odstąpienia od umowy i Organizator informuje użytkownika o tym, że w tym przypadku użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

 5. POZOSTAŁE ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU Freshiuz ORAZ USŁUG

  1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Usługi i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:

  a. zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności miał włączoną możliwość transmisji danych i odbierania wiadomości WAP Push);
  b. upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności (interoperacyjności) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany, przy czym jeśli Serwis będzie miał w tym zakresie ograniczenia, zostaną one wskazane Użytkownikowi w wyraźny sposób przed zamówieniem Serwisu;
  c. zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.

 6. 2. Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Usług ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. I ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. JAKOŚĆ USŁUG I REKLAMACJE

  1. Organizator zapewnia, iż Usługi, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.

  2. Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

  3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@freshiuz.com lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja - Freshiuz”.

  4. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).

  5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.

  6. Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażnych.

  7. Organizator oświadcza, iż przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść jest dostępna na stronie http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/polandcoc.pdf

  8. Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.freshiuz.com/pl.

  2. W związku z funkcjonowaniem serwisów Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru MSISDN.

  3. W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm ). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez Lazy Bones LTD 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943) zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu określonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do wykonania Usługi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Usługi zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż wykonanie Usługi wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: support@freshiuz.com umieszczając w treści żądanie wraz z Numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. I ust. 1 niniejszego Regulaminu.

  4. Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.