Please upgrade your browser

Specifieke voorwaarden

 1. Deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het privacybeleid, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze") en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede de Spelvoorwaarden en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites. Door gebruik te maken van de Sites en/of door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede de Spelvoorwaarden en met het privacybeleid, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Aanvullende Voorwaarden" genoemd). Door u aan te melden voor (een van de) diensten en/of door acceptatie van de Mobiele Content en/of (een van de) diensten, gaat u eveneens akkoord met de eventuele van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, en onderkent en bevestigt u deze te hebben gelezen en daaraan gebonden te zijn. Onder andere in het gratis welkomstbericht van de Aanbieder vindt u de URL (Uniform Resource Locator) van de Sites waarop de Algemene en Specifieke Voorwaarden te vinden zijn. De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

 2. Land

  De Diensten worden aangeboden in België.

 3. Aanbieder

  De Diensten worden aangeboden door: Freshiuz (een handelsnaam van Lazy Bones PTE. LTD), 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943)

 4. Toegang tot de service, beschikbaarheid en leeftijd

  De Gebruiker van de Service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

 5. Vergoedingen

  De Gebruiker van de Service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

 6. Shortcodes, keywords en url van de sites

  De verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Diensten en op de Sites worden aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Diensten, de reclameboodschappen op internet en op de Sites.

 7. Klantenservice

  Wij bieden u informatie op de internetpagina's die bij de Diensten behoren en/of via de SMS en/of via de reclameboodschappen op internet . Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een e-mail zenden aan onze Klantenservice (belgie@mob.support) Indien u toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten wenst te blokkeren kunt u gebruik maken van de service www.gofguidelines.be. Hiermee voorkomt u het toekomstig gebruik van alle door ons aangeboden diensten zonder (ouderlijke) toestemming.

 8. Spelvoorwaarden Freshiuz

  • Dit promotionele kansspel, hierna te noemen “de actie”, wordt aangeboden door Freshiuz, een handelsnaam van Lazy Bones PTE. LTD 137 Market Street #06-00 Grace Global Raffles Singapore (048943)

  • Deelname aan deze actie is mogelijk vanaf 01-01-2017 tot 31-12-2018. Deze actie geschiedt ter promotie van het content abonnement van Freshiuz.

  • Deze Spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer, hierna te noemen “Deelnemer” zich uitdrukkelijk akkoord met deze Spelvoorwaarden.

  • Deelname aan deze actie geschiedt automatisch en zonder extra kosten door aanmelding van de Deelnemer voor het abonnement binnen de in artikel 2 van deze Spelvoorwaarden gestelde termijn. Zodra Freshiuz de definitieve bevestiging voor aanmelding voor het abonnement heeft ontvangen, is deelname aan de actie definitief.

  • Naast deze Spelvoorwaarden, zijn op het abonnement de gebruikelijke voorwaarden van toepassing, waaronder maar niet beperkt tot Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en Privacy Policy.

  • Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan dient ten minste één van de ouders, ook in geval dat één van hen de telefoonrekening betaalt, toestemming voor deelname te hebben gegeven.

  • Deelnemers van de promotie maken een kans om de prijs te winnen zoals gecommuniceerd op de bijbehorende website (bijvoorbeeld een Nintendo Wii, iPhone, iPad, Macbook, een televisie, mode of supermarkt vouchers of een andere prijs zoals vermeld op de bijbehorende website). Indien een prijs niet (meer) beschikbaar is, zal de waarde ervan worden uitgekeerd. Slechts één (1) prijs per promotie periode zal worden uitgereikt.

  • Deelnemers zijn grensoverschrijdend. Dit betekent dat inwoners van verschillende landen een kans hebben op het winnen van dezelfde prijs.

  • Na afloop van de actie zal op onpartijdige wijze uit alle Deelnemers één of meerdere willekeurige winnaars, afhankelijk per promotionele actie, getrokken worden. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de actie.

  • De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per sms of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar hier niet op reageert, zal na een periode van 2 (twee) weken nogmaals een sms gestuurd of gebeld worden. Indien de winnaar hier niet binnen 2 (twee) weken op reageert, zal zijn recht op de prijs komen te vervallen en behoudt Freshiuz zich het recht voor de prijs opnieuw aan de promotionele actie toe te voegen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  • Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. De winnaar dient zich rechtsgeldig te kunnen identificeren. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Freshiuz aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Freshiuz geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Freshiuz is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de prijzen, zouden voordoen, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Freshiuz of haar medewerkers. Frehiuz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. Indien de gewonnen prijs een reis of verblijf betreft, dan komen reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de Deelnemer, tenzij anders vermeld. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt. Indien de gewonnen prijs een reis of verblijf in het buitenland betreft waarvoor een geldig paspoort nodig is, dient de winnaar van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort, bij gebreke waarvan de prijs zal komen te vervallen. Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwelandersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

  • De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

  • Op verzoek van de Deelnemer wordt een overzicht verstrekt van de uitgekeerde prijzen.

  • Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen of welke andere gerelateerde belasting dan ook, zal deze worden afgedragen door de prijs winnaar zelf.

  • Prijswinnaars geven bij voorbaat hun toestemming om eventueel medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten, verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan zal Frehiuz gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Freshiuz is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

  • Medewerkers van Freshiuz en daaraan gelieerde ondernemingen (en hun directe familieleden) en medewerkers van de prijzensponsor(s) (indien van toepassing) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname. Freshiuz behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de Spelvoorwaarden. Freshiuz is niet aansprakelijk indien een Deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

  • Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Gegevens van Deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Freshiuz dit wenst kan zij deelnemers op de hoogte houden van haar activiteiten en aanbiedingen doen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon of per SMS. Freshiuz verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen tot 18 jaar, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor de uitreiking van prijzen. Freshiuz geeft Deelnemers de gelegenheid om hun persoonlijke informatie die zij aan ons aangeleverd hebben te herzien of te verwijderen of diens voorkeuren te wijzigen door middel van een schriftelijk verzoek aan het adres van Freshiuz, waarin de Deelnemer aangeeft of hij/zij diens gegevens wilt laten verwijderen uit onze database, of hij/zij een opt-out van communicatie van ons wenst of dat hij/zij een opt-out wenst van de communicatie van derde partijen. Voor meer informatie zie onze Privacy Policy.

  • Freshiuz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie, het gebruik van enige website(s) van Freshiuz, of het downloaden van componenten die betrekking hebben op de Actie. Tevens is Freshiuz niet aansprakelijk voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Actie of de bepaling van de winnaar.

  • Freshiuz kan te allen tijde bepaalde onderdelen van deze Spelvoorwaarden wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Freshiuz zal te allen tijde gerechtigd zijn de Actie vroegtijdig te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding jegens enig Deelnemer.

  • Als een voorwaarde voor deelname aan Promoties danwel Acties van Freshiuz, stemt Deelnemer ermee in om Freshiuz en al haar gelieerde ondernemingen (partners), directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, overige kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand ) en de schade die is gerelateerd aan vorderingen van direct of indirect verband met deelname aan Promoties danwel Acties.

  • Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

  • Vragen of klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan belgie@mob.support